७ख. कुनै निश्चित परिमाणको पदार्थको गुणस्तर प्रमाणित गर्ने

७ख. कुनै निश्चित परिमाणको पदार्थको गुणस्तर प्रमाणित गर्ने

(१) कुनै व्यक्तिले कुनै निश्चित परिमाणको पदार्थको गुणस्तर प्रमाणित गराउन चाहेमा त्यसको लागि कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो निश्चित परिमाणको पदार्थ गुणस्तरयुक्त छ छैन प्रमाणित गरिदिन सक्नेछ ।