परिच्छेद–१० कर्मचारी र तालीम

परिच्छेद–१० कर्मचारी र तालीम

४८. नेपालीहरूलाई काममा लगाउने र तालीम दिने दायित्व : (१) ठेकेदारले पेट्रोलियम कार्यमा सम्भव भएसम्म अधिकतम हदमा नेपाली नागरिकहरूलाई लगाउनु पर्नेछ र सबै तहको पेट्रोलियम कार्यमा अधिकतम हदमा नेपाली नागरिकहरूको सहभागिता कायम गर्न शिक्षा र तालीम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । प्रत्येक कार्यक्रम र बजेटमा सो सम्बन्धमा ठेकेदारले गर्न खोजिएको कामसम्बन्धी व्यवस्थाहरू समावेश भएको हुनु पर्नेछ ।
(२) अन्वेषण अवधिको प्रत्येक करार वर्ष ठेकेदारले पेट्रोलियम श्रोतको विकाससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा नेपाली नागरिकहरू (जो ठेकेदारको कर्मचारी होइनन्) लाई शिक्षा र तालीम प्रदान गर्न विभागले निर्देश गरेबमोजिम कम्तीमा ……….(…………….) डलर खर्च गर्नेछ ।
त्यस्तो रकम कर्मचारी तालीम, विद्वत्वृत्ति, गोष्ठी र उपकरण खरिद जस्ता कार्यमा खर्च गरिनेछन् ।
(३) ठेकेदारले लागू मितिबाट साठी (६०) दिनभित्र विभागले निर्देश गरे बमोजिम …….. (…..) डलरको अतिरिक्त रकम उपदफा (२) बमोजिम उपयोग गर्नको लागि उपलब्ध गराउनेछ ।
(४) अन्वेषण अवधिको समाप्तिपछि उत्पादन अवधिको प्रत्येक वर्ष ठेकेदारले उत्पादन क्षेत्रसँग सम्बन्धित बजेटमा शिक्षा र तालीमको निमित्त तोकिएको रकम खर्च गर्नेछ ।
(५) ठेकेदारले विभागबाट काजमा खटिने कर्मचारीलाई नेपालमा भइरहेको पेट्रोलियम कार्य अनुकूलको पेट्रोलियम उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा अनुभव हासिल गर्न सेवाकालीन तालीमको व्यवस्था गर्न मञ्जुर गर्दछ । खटिने कर्मचारीहरूको संख्या र छनौट तथा तिनीहरूको काजको शर्त संयुक्त मञ्जुरी बमोजिम हुनेछ । यस्ता कर्मचारीहरूको योग्यता र कार्य दक्षता नेपाली कामदारहरूको निमित्त ठेकेदारको स्तर अनुरूपको हुनु पर्नेछ । काजमा खटिएका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक आपसमा मञ्जुर गरेबमोजिम हुनेछ र पेट्रोलियम खर्च मानिनेछ ।

४९. विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउने अधिकार : (१) ठेकेदार वा निजको कटकेन्दारले आवश्यक पदहरू पूर्ति गर्न योग्य नेपाली नागरिकहरू पाउन नसकेको हदसम्म योग्य विदेशी नागरिकहरूलाई काममा लगाउन सक्नेछ । नेपाल सरकारले विभागको सिफारिशमा विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन चाहिने अनुमति र सम्बन्धित विदेशी नागरिक र निजको परिवारको सदस्यलाई नेपालमा रहन चाहिने प्रवेशाज्ञा (भिसा) प्रदान गर्नेछ ।
(२) पेट्रोलियम कार्यमा संलग्न कुनै विदेशी नागरिक वा निजको परिवारका सदस्यले देशको हितको विरुद्ध कुनै काम गरेमा विभागले त्यस्तो व्यक्तिलाई देश छाड्न लगाउन ठेकेदारलाई आदेश दिन सक्नेछ ।

५०. काममा लगाइएको प्रतिवेदन : ठेकेदारले प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको पन्ध (१५) दिनभित्र आफूले र कुनै समयावधिको लागि यस सम्झौताबमोजिम नेपालमा कार्यरत आफ्नो प्रत्येक कटकेन्दारले काममा लगाएका सबै व्यक्तिहरूको राष्ट्रियता, नियुक्तिकर्ता, पद, पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाबारे विभागलाई सूचना दिनेछ ।