परिच्छेद–७ पेट्रोलियम खर्च

परिच्छेद–७ पेट्रोलियम खर्च

३७. पेट्रोलियम खर्च : (१) ठेकेदारले यस सम्झौताबमोजिम पेट्रोलियम कार्य गर्दा गरेको देहायबमोजिमको खर्च पेट्रोलियम खर्च मानिनेछ :
(क) पूँजीगत अन्वेषण खर्च : यस सम्झौता अन्तर्गत पेट्रोलियम फेला परेको सूचना दिनुभन्दा अगावै पेट्रोलियम कार्यमा गरेको सबै खर्चहरू र फेला परेको पेट्रोलियम व्यापारिक स्तरको नभएको अवस्थामा करार क्षेत्रको कुनै भागमा पेट्रोलियम फेला परेको सूचना दिएपछि गरेका सबै खर्चहरू ।
(ख) चालू सञ्चालन खर्चहरू  व्यापारिक उत्पादन दिन पछि गरेका देहायका खर्चहरू लागत सबै गैह्र पूँजीगत खर्चहरू :
(१) पेट्रोलियमको सर्भेक्षण, विकास, उत्पादन, शुद्धीकरण, ओसार पसार सञ्चय, हृयाण्डलिङ एवं डेलिभरी तथा मर्मत सम्भार र त्यस्तै किसिमको कृयाकलापहरू लगायत दैनिक पेट्रोलियम कार्यमा प्रत्यक्ष रूपले प्रयोग गरेको श्रम, मालसामान र सेवाहरूको लागि गरिएका खर्चहरू,
(२) पेट्रोलियम कार्यमा प्रत्यक्ष रूपले नेपालभित्र र बाहिर गरिएका साधारण र कार्यालय प्रशासन, सेवा र शीर्षस्थ सञ्चालन,
खर्चहरू लगायत प्राविधिक र तत्सम्बन्धी सेवाहरू, सामग्रीहरू, परिवहन, भाडा भरौट र व्यावसायिक कर्मचारीसँग सम्बन्धित खर्चहरू र त्यस्तै किसिमको अन्य खर्चहरू,
(३) बीमा खर्च, शुल्क तथा पेट्रोलियम कार्यसँग सम्बन्धित सबै नोक्सानी, दावी, क्षतिपूर्ति र फैसलाको छिनाफानमा भएका सबै खर्चहरू,
(४) जिन्सी मालसामान अद्यावधिक गर्दा भएको नोक्सानी,
(५) दफा ४८ अन्तर्गत शिक्षा र तालिमका लागि गरिएका खर्चहरू ।
(ग) पूँजीगत खर्चहरू ः सामान्यतयाः एक वर्षभन्दा बढी अवधिको व्यापारिक आयु वा मूल्य भएका वस्तुहरूमा गरिएका सबै खर्चहरू (पूँजीगत अन्वेषण खर्चहरू बाहेक) लगायत देहायका खर्चहरू :–
(१) करार क्षेत्रमा गरिएका अन्वेषण एवं सम्भाव्यता कार्यसम्बन्धी सबै खर्चहरू तथा विकास इनार खन्न, परीक्षण गर्न र पूरा गर्न तथा पेट्रोलियमको उत्पादन, शुद्धीकरण, सञ्चय र ढुवानीको लागि स्थायी सुविधाहरूको निर्माण गर्न गरिएका सबै खर्चहरू ।
(२) साइस्मिक वा अन्य जानकारी र प्रतिवेदनहरूको लागि ठेकेदारले श्री ५ को सरकारलाई तिरेको शुल्क ।
(३) व्यापारिक उत्पादन दिन पछि यस सम्झौताबमोजिम पेट्रोलियम कार्यको सम्बन्धमा ठेकेदारले गरेको सबै अन्य पूँजीगत खर्चहरू ।
(२) विदेशी विनिमयबाट भएका फाइदाहरूबाहेक जिन्सी लगतबाट उपकरण तथा मालसामानहरू हटाइएबाट वा बिक्रीबाट, जानकारीको बिक्रीबाट, यस सम्झौता अन्तर्गतको अधिकारको बिक्रीबाट, बीमाबाट र अन्य यस्तै आयस्रोतबाट उठेका रकम पेट्रोलियम खर्चमा कटाइनेछ ।
३८. पेट्रोलियम खर्चमा बन्देज : पेट्रोलियम खर्च देहायको बन्देजभित्र परेको हुनु पर्नेछ :
(क) ठेकेदारले प्रत्यक्ष रूपले सम्पन्न गरेको कार्यको खर्च वास्तविक खर्च भन्दा बढी हुनेछैन साथै त्यस्तो खर्च त्यस्तै कामको लागि असम्बद्ध पक्षले लिने प्रतिस्पर्धात्मक दरभन्दा बढी हुनेछैन ।
(ख) ठेकेदारले नेपालभित्र गरेको शिर्षस्थ खर्च निजले वास्तविक गरेको खर्चभन्दा बढी हुने छैन ।
(ग) ठेकेदारले (र ठेकेदारसित सम्बद्ध निकायले) नेपालबाहिर गरेको शिर्षस्थ खर्च नेपाल सरकारले अग्रीम स्वीकृत गरेको वार्षिक रकमभन्दा बढी हुने छैन । त्यस्तो रकम कुनै पनि हालतमा देहायको हदभन्दा बढी हुने छैन :
(नेपालबाहिर गरेको शीर्षस्थ खर्चबाहेक) वार्षिक पेट्रोलियम खर्चको खण्ड शीर्षस्थ खर्चको हद १०,००,००० डलरसम्म ५ प्रतिशत
१०,००,००० देखि ५०,००,००० सम्म ३ प्रतिशत
५०,००,००० देखि २,००,००,००० डलरसम्म १ प्रतिशत
२,००,००,००० डलरभन्दा माथि ०.२५ प्रतिशत
(घ) मालसामान र कटकेन्दारहरूको सेवाहरूको लागि ठेकेदारले व्यहोरेको खर्च ठेकेदारले गरेको वास्तविक खर्चभन्दा बढी हुनेछैन साथै त्यस्तो खर्च त्यस्तो मालसमान र सेवाको लागि करार गरेको समयमा असम्बद्ध पक्षले लिने प्रतिस्पर्धात्मक दरभन्दा बढी हुनेछैन ।
(ङ) मालसामान, उपकरण र अन्य सामग्री प्राप्त गर्दा वा बहालमा लिंदा लागेको खर्च र सुविधाहरूको निर्माण खर्च वास्तविक खर्च एवं त्यस्तै किसिमको मालसामान तथा सुविधाहरूको निर्माण खर्च, बहाल र प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यभन्दा बढी हुनेछैन र त्यस्तो खर्चमा आवश्यकता अनुसार ओसारपसार, बीमा, जडान खर्चसमेत समावेश हुनेछ ।

तर कुनै मार्कअप वा ठेकेदार वा त्यसको कुनै सम्बद्ध कम्पनीहरूलाई दिइने कुनै कमिशन इत्यादि समावेश हुनेछैन । उत्पादन अनुमति प्रदान गरिसकेपछि उत्पादन क्षेत्रको विकासको लागि प्राप्त गरेको पूंजीगत सामानहरू विभागको पूर्व स्वीकृति बिना बहालमा दिनु हुँदैन ।
३९. पेट्रोलियम खर्चमा समावेश नहुने : देहायका खर्चहरू पेट्रोलियम खर्चमा समावेश गरिने छैन :
(क) यस सम्झौताबमोजिम करार क्षेत्रको पेट्रोलियम कार्यसित प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित नभएका खर्च ।
(ख) दफा ३८ मा उल्लिखित पेट्रोलियम खर्चको बन्देज नघाई गरिएका खर्च ।
(ग) नेपालमा वा विदेशमा तिरेको आय कर वा दण्ड जरिवाना ।
(घ) नेपालबाहिर पेट्रोलियम बिक्री गर्न गरेको खर्च र नेपालको निर्यात केन्द्रबाहिरको पेट्रोलियमको ढुवानी, सञ्चय, हाण्डलिंग र निर्यात खर्च ।
(ङ) खर्च गरेको तर दफा ४७ अन्तर्गत पेट्रोलियम खर्चको विवरणमा वा त्यसपछिको त्रैमासिक विवरणमा वा सम्बन्धित वर्षको पेट्रोलियम खर्चको वार्षिक विवरणमा उल्लेख नभएको खर्च ।
(च) बीमा वा बचावटसम्बन्धी करारबाट असँल उपर भएको नोक्सानीहरू ।
(छ) व्यक्तिगत खालका खर्च, उपहार वा दान दातव्य ।
(ज) लागू मितिभन्दा पहिले गरेको खर्च ।
(झ) ऋण तथा जमानतको व्याज, शुल्क र कमिशन ।
(ञ) विदेशी मुद्रा विनिमय नोक्सानी ।
(ट) नेपाल सरकारलाई तिरेको बोनस ।
(ठ) …………….. ।