परिच्छेद–११ मालसामान तथा सेवाहरूको खरिद

परिच्छेद–११ मालसामान तथा सेवाहरूको खरिद

 

५१. मालसामान र सेवाहरूको खरिद : (१) नेपाली मालसामान र सेवाहरू आयातीत विदेशी मालसामान र सेवाहरूको तुलनामा गुण, परिमाण, मूल्य तथा प्राप्तिमा प्रतिस्पर्धात्मक भएमा ठेकेदारले नेपाली मालसामान र सेवाहरू खरिद गर्नेछ ।
(२) नेपाली मालसामान र सेवाहरू आयातीत विदेशी मालसामान र सेवाहरूको तुलनामा प्रतिस्पर्धात्मक नभएमा ठेकेदारले विभागको स्वीकृति लिई पेट्रोलियम कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने सबै मालसामान र सेवाहरू आयात गर्न पाउनेछ ।

५२. कटकेन्दारहरू : (१) ठेकेदारले कटकेन्दार नियुक्त गर्दा प्रत्येक कटकेन्दारमा आवश्यक व्यावसायिक दक्षता र सुम्पिने काम गर्ने अनुभव छ भन्ने कुरा निश्चित गर्नु पर्नेछ ।
(२) ठेकेदारले कटकेन्दार नियुक्त गरेको मितिले तीस (३०) दिनभित्र प्रत्येक कटकेन्दारको नाम र ठेगाना तथा त्यसको अधिकृत प्रतिनिधिको परिचयसम्बन्धी जानकारी र करारको प्रतिलिपि विभागलाई दिनेछ । ठेकेदारले प्रत्येक कटकेन्दारले गरेको कामको विवरण दफा २८ अन्तर्गतको आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गर्नेछ ।