८. प्रमाण–चिन्हको अनुचित प्रयोगमा प्रतिबन्ध

८. प्रमाण–चिन्हको अनुचित प्रयोगमा प्रतिबन्ध

(१) इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कुनै व्यक्तिले कुनै पदार्थका सम्बन्धमा प्रमाण–चिन्हको प्रयोग गर्न हुँदैन । कुनै व्यक्तिले प्रमाण–चिन्हको आकार प्रकारको भ्रम हुन सक्ने कुनै चिन्ह प्रयोग गर्न हुँदैन ।
(२) इजाजतपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिले पनि निर्धारित गुणस्तर अनुकूल नरहेका पदार्थको सम्बन्धमा प्रमाण–चिन्हको प्रयोग वा त्यसको आकार प्रकारका भ्रम हुन सक्ने कुनै चिन्ह प्रयोग गर्न हुँदैन