परिच्छेद ५ , मतगणना र निर्वाचन परिणाम

परिच्छेद ५ , मतगणना र निर्वाचन परिणाम

२५. मतगणना सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने :-

(१) निर्वाचन अधिकृतले मतदान हुने दिन भन्दा अगावै मतगणना गरिने स्थान तोकी सोको सूचना अनुसूची–१७ बमोजिम आफ्नो कार्यालयमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(२) सम्बन्धित स्थानीय तहका सबै मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका प्राप्त भएपछि निर्वाचन अधिकृतले मतगणना गर्ने मिति र समय उल्लेख गरी सम्बन्धित उम्मेदवारको जानकारीको लागि सोको सूचना अनुसूची–१८ बमोजिम आफ्नो कार्यालयमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

२६.  मतगणना शुरु गर्ने :- (१) निर्वाचन अधिकृतले नियम २५ को उपनियम (१) र (२) बमोजिम तोकिएको स्थान, मिति र समयमा उपस्थित उम्मेदवार वा निजको प्रतिनिधिको रोहवरमा मुचुल्का गराई मतगणना शुरु गर्नु पर्नेछ । तर कुनै उम्मेदवार वा निजको प्रतिनिधि उपस्थित नभएको कारणबाट मतगणना गर्ने कार्यमा बाधा पुगेको मानिने छैन ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम मतगणना शुरु भएकोे जानकारी निर्वाचन अधिकृतले आयोगलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ ।

२७.  मतपेटिका जाँच गर्ने :- (१) मतगणना प्रारम्भ भएकोे मुचुल्का गरिसकेपछि निर्वाचन अधिकृतले उपस्थित उम्मेदवार वा निजको प्रतिनिधिको रोहबरमा मतपत्र रहेको मतपेटिकाको देहाय बमोजिम जाँच गर्नु पर्नेछ :–

(क) प्रत्येक मतदान केन्द्रको मतपेटिका खोलिएको वा फोरिएको छ छैन,

(ख) मतपेटिकामा मतदान केन्द्रको नाम, सिलनम्बर र मतपेटिकाको सङ्ख्या उल्लेख गरिएको छ छैन,
(ग) मतपेटिका बन्द गरेको ठाउँमा लगाएको सुरक्षण सिल दुरुस्त छ छैन ।
(२) निर्वाचन अधिकृतले उपनियम (१) बमोजिम मतपेटिकाको जाँच गरेको मुचुल्का गराई राख्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम मतपेटिकाको जाँच गर्दा कुनै कैफियत देखिएमा सोही व्यहोरा खुलाई मुचुल्का गराई उपस्थित उम्मेदवार वा निजको प्रतिनिधिको सहिछाप गराई राख्नु पर्नेछ । त्यसरी मुचुल्का तयार भएपछि त्यस्ता मतपेटिका सुरक्षित स्थानमा राख्नु पर्नेछ ।
२८.  मतगणना :-

(१) नियम २७ बमोजिम मतपेटिका जाँच गरेपछि निर्वाचन अधिकृतले मतगणना गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम मतगणना गर्दा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्वाचनको हकमा प्रत्येक वडाको मतपेटिका अलग अलग रुपमा गणना गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम मतगणना कार्य समाप्त भएपछि नियम २७ को उपनियम (३) बमोजिम कैफियत देखिएका मतपेटिकाको सम्बन्धमा सहमति कायम गरी मतपत्र गणना गर्नु पर्नेछ । सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगलाई जानकारी गराई आयोगको निर्देशन बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

(४) यस नियम बमोजिम मतगणना गर्दा अनुसूची–१९ बमोजिमको मतगणना तालिका तयार गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम मतगणना तालिका तयार गर्दा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको हकमा प्रत्येक वडाको अलग अलग मतगणना तालिका तयार गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम तयार भएका सबै वडाको मतगणना तालिका बमोजिम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुखले प्राप्त गरेको मतको आधारमा छुट्टै तालिका तयार गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपनियम (४), (५) वा (६) बमोजिम मतगणना तालिका तयार गरिसकेपछि सोही आधारमा अनुसूची–२० बमोजिम निर्वाचन परिणाम घोषणा गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(८) निर्वाचन अधिकृतले उपनियम (७) बमोजिम घोषणा गरेको निर्वाचन परिणामको एक प्रति आयोगमा तुरुन्त पठाउनु पर्नेछ ।
(९) निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन परिणामको घोषणा गरिसकेपछि निर्वाचित उम्मेदवारलाई अनुसूची–२१ बमोजिमको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।