परिच्छेद–१९ विविध

परिच्छेद–१९ विविध

६९. लागू हुने कानून : यस सम्झौताको सम्बन्धमा नेपालको कानून लागू हुनेछ ।
७० आधारभूत व्यवस्थाको मर्यादा : (१) यस सम्झौताको अवधिभर यस सम्झौता अन्तर्गतको ठेकेदारको अधिकार तथा दायित्वहरूमा एकतर्फी रूपले परिवर्तन नगरिने कुरा नेपाल सरकारले निश्चय गर्नेछ ।
(२) ठेकेदारले यस सम्झौताको प्रावधान, संशोधन वा सो सम्बन्धमा विभागसँग भएको लेखापढी विभागले पूर्वलिखित स्वीकृति नदिएसम्म र त्यस्तो प्रावधान, संशोधन वा लेखापढी प्राप्त गर्ने व्यक्तिले ती कुराहरू विभागलाई मान्य हुने ढाँचा र तरिकामा गोप्य राख्न कबूल नगरेसम्म यो सम्झौता रद्द भएपछि पनि कुनै पनि व्यक्ति (ठेकेदारसँग सम्बद्ध कम्पनीसमेत)
लाई प्रकट गर्न हुँदैन ।
७०क.सहयोग : पेट्रोलियम कार्यको उचित कार्यान्वयन तथा सुपरिवेक्षणको लागि ऐन, नियम र यस सम्झौता बमोजिम सहमति, स्वीकृति तथा सूचना दिनुपर्ने एवं निश्चित उपायहरू तोकिनु पर्ने आवश्यकता पर्छ । त्यस्तो सहमति, स्वीकृति तथा सूचनाहरू दिन एवं त्यस्तो उपाय गर्नमा ढिलाई हुन गएमा पेट्रोलियम कार्यको शीघ्रतर कार्यान्वयन तथा सुपरिवेक्षणमा बाधा पुग्न सक्नेछ । अतः विभाग र ठेकेदारले कुनै पनि माग गरिएको सहमति, स्वीकृति तथा सूचनाहरू शीघ्रतर रूपमा
दिन मञ्जुर गर्नेछन् र त्यस्तो कुरा अत्यावश्यक कारण भएको अवस्थामा मात्र रोकिनेछ र पेट्रोलियम कार्यको उचित कार्यान्वयन एवं सुपरिवेक्षणको लागि विभागले आवश्यक ठानेका उपायहरू मात्र तोक्नेछ ।
७१. काबूबाहिरको परिस्थिति (फोर्स मेजर) : यस सम्झौताको प्रयोजनको लागि काबूबाहिरको परिस्थिति भन्नाले सामान्यतः रोकथाम वा नियन्त्रण गर्न नसकिने कुनै घटना, भूँइचालो, आँधीवेरी, बाढी, चट्याङ वा अन्य प्रतिकूल मौसमीय परिस्थिति, लडाइँ, रोकावट (इमवार्गो), नाकाबन्दी, हुलदङ्गा वा सार्वजनिक अशान्ति, आतङ्कवादी कार्यहरू वा दैवी प्रकोप समेतलाई जनाउँछ, तर ठेकेदार, निजको कट्केन्दार वा कामदारको लापरवाहीले गर्दा वा पेट्रोलियम उद्योगको उचित प्रक्रिया नअपनाउनाले उत्पन्न भएको स्थिति, ठेकेदार वा निजको कट्केन्दारको कामदार वा कर्मचारी बीचको औद्योगिक विवादबाट सिर्जित हडताल, तालाबन्दी वा यस्तै अन्य मनासिब अवस्थालाई जनाउँने छैन ।
७२. काबूबाहिरको परिस्थितिको असर : (१) असर पर्ने पक्षले यस पेट्रोलियम सम्झौताको शर्त बन्देज पालना गर्न पूर्व सतर्कता र होसियारीपूर्वक उपयुक्त बैकल्पिक उपाय अपनाउँदा पनि काबूबाहिरको परिस्थिति सृजना भई कुनै पक्षले यस पेट्रोलियम सम्झौताको कुनै शर्त बन्देज पालना गर्न असफल भएमा यस सम्झौताको उल्लंघन भएको मानिने छैन ।
तर त्यस्तो अवस्थामा पनि प्रत्यक्ष असर नपार्ने खालका पेट्रोेलियम अन्वेषणसँग सम्बन्धित अन्य कार्यहरु सूचारु गरेको हुनु पर्नेछ ।
(२) असर पर्ने पक्षले यस सम्झौताको शर्त बन्देज पूरा गर्नमा पर्न आएको असमर्थता ढिला नगरिकन हटाउन हरसम्भव उचित उपाय अपनाउने छ ।
(३) काबू बाहिरको परिस्थिति परेमा असर पर्ने पक्षले देहायको विवरण खुलाई सात दिनभित्र विभागलाई लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ :–
(क) काबू बाहिरको परिस्थितिको विवरण,
(ख) काबू बाहिरको परिस्थितिको कारणले गर्दा असर पर्ने पक्षको अधिकार वा दायित्वमा पुग्न सक्ने असर,
(ग) काबू बाहिरको परिस्थिति कायम रहने अनुमानित अवधि,
(घ) काबू बाहिरको परिस्थितिको असर न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गरेको वा गरिने उपायको विवरण ।
(३क) काबू बाहिरको परिस्थिति समाप्त भएपछि असर पर्ने पक्षले सामान्य परिस्थिति कायम भएको कुराको लिखित जानकारी सात दिनभित्र विभागलाई दिनु पर्नेछ ।
(४) काबूबाहिरको परिस्थितिको असरलाई न्यून गर्न दुवै पक्षले उचित उपाय अपनाउने छन् ।
(५) काबूबाहिरको परिस्थितिले गर्दा पेट्रोलियम कार्य स्थगित वा ढिलाई भएमा त्यसरी स्थगित वा ढिलाई भएको तीस दिनभन्दा बढी अवधि बराबर यस पेट्रोलियम सम्झौताको म्याद बढाइनेछ ।
(६) दफा ७१ बमोजिमको काबू बाहिरको परिस्थितिको कारणबाट लगातार एक वर्षसम्म पेट्रोलियम कार्य स्थगित भएमा कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई पन्ध्र्र दिनको लिखित सूचना दिई सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ ।
७३. बचावट (इन्डेमनिटी) : ठेकेदारले आफूले वा अरू कसैबाट सञ्चालन गरिएको पेट्रोलियम कार्य वा त्यसको जरियाबाट उत्पन्न हुन गएको सबै दावी, नोक्सानी तथा क्षतिबाट नेपाल सरकारलाई बचाउ, प्रतिरक्षा तथा नोक्सानी नपर्ने गर्नेछ । तर सरकारी कर्मचारीको लापरवाही वा त्यसको जरियाबाट भएको कुनै नोक्सानी, दावी, क्षति वा चोटपटकको लागि ठेकेदार नेपाल सरकारप्रति जिम्मेवार हुनेछैन ।
७४. सूचनाहरू : यस पेट्रोलियम सम्झौता अन्तर्गत एक पक्षले अर्को पक्षलाई दिनुपर्ने सबै सूचनाहरू लिखित रूपमा हुनु पर्नेछ । त्यस्तो सूचना पूर्व शुल्क व्यहोरिएको हवाई डाँक वा पूर्वशुल्क व्यहोरिएको हवाई डाँकद्वारा समर्थन गरिने टेलेक्सद्वारा वा फेसिमाइलद्वारा वा हातहातै निम्न लिखित ठेगानामा वा कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई सँचित गरी फेरेको ठेगानामा पठाउनु पर्नेछ । त्यस्तो सूचनाहरू प्राप्त भएपछि पठाइएको मानिनेछ ।
(क) नेपाल सरकार परियोजना प्रमुख पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना लैनचौर, काठमाडौं नेपाल ।
टेलेक्स २३२०
टेलिफ्याक्स ९७७–१–४११७८३
(ख) ठेकेदार टेलेक्स टेलिफ्याक्स
७५. कार्यालय : लागू मितिले नब्बे (९०) दिनभित्र ठेकेदारले काठमाडौंमा कार्यालय स्थापना गर्नेछ र यस सम्झौताको अवधिभर सो कार्यालय कायम राख्नेछ ।
७६. व्याख्या : यस सम्झौतामा शिर्षकहरू सिर्फ संकेत गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र हुन् र तिनले यसको व्याख्यामा कुनै असर पार्ने छैन ।
७७. सम्झौताको सम्पूर्णता : दुवै पक्षको सम्पूर्ण समझदारी यस सम्झौतामा आबद्ध भएका छन् र दुवै पक्षहरूको पूर्वलिखित मञ्जुरी विना कुनै संशोधन वा थपघट गरिने छैन ।

उपरोक्त बमोजिम दुवै पक्षहरूको बीच आज विक्रम सम्वत् …… तदनुसार ……. का दिन काठमाडौं नेपालमा अंग्रेजी भाषाका …..मूल प्रतिमा यो सम्झौता सम्पन्न भयो ।  ठेकेदार नेपाल सरकार सचिव उद्योग मन्त्रालय

       परिशिष्ट
(दफा २ को खण्ड (ट) सँग सम्बन्धित)
करार क्षेत्र
अन्वेषण खण्ड नं. ……… को सीमाना सिधा रेखाहरूद्वारा वा नेपाल र भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाभित्र ……….. र …………. बिन्दुहरू बीच देहायका बिन्दुहरू जोड्ने गरी सिमाङ्कन गरिएको छ ।
बिन्दु अक्षांस उत्तर देशान्तर पूर्व अन्वेषण खण्ड नं. ……………….. को क्षेत्रफल …………. वर्गमाइलको हुनेछ ।
द्रष्टव्य : भौगोलिक नियामकहरू र नक्शा मेल नखाएमा भौगोलिक नियामकहरू लागू हुनेछ ।