परिच्छेद–७, उम्मेदवारको प्रतिनिधि

परिच्छेद–७, उम्मेदवारको प्रतिनिधि

 

३४. निर्वाचन प्रतिनिधि :-

(१) उम्मेदवारले निर्वाचनको कामको लागि आफूले गर्नु पर्ने काम गर्न एकजना निर्वाचन प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
(२) कुनै व्यक्ति निर्वाचन प्रतिनिधि हुन देहायको योग्यता पूरा गरेको हुनु पर्नेछ –
(क) नेपालको नागरिक,
(ख) एक्काईस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(ग) सम्बन्धित पदको निर्वाचनको लागि तयार भएको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको,
(घ) साधारण लेखपढ गर्न जानेको,
(ङ) ऐनको दफा १३ बमोजिम अयोग्य नभएको,
(च) अन्य प्रचलित कानूनले अयोग्य नभएको ।
(३) निर्वाचन प्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ –
(क) मतदान, मतगणना वा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्यमा उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व गर्ने,
(ख) मतदान, मतगणना वा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्य गर्दा तयार गर्नुपर्ने विभिन्न मुचुल्कामा उम्मेदवारको प्रतिनिधिको रुपमा सहिछाप गर्ने,
(ग) निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न सहयोग पु¥याउने ।
(४) उपनियम (१) बमोजिम निर्वाचन प्रतिनिधि नियुक्त गरेको अवस्थामा उम्मेदवारले निर्वाचन अधिकृतलाई अनुसूची–२२ बमोजिम जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(५) निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन प्रतिनिधिलाई अनुसूची–२३ बमोजिमको परिचयपत्र दिनु पर्नेछ ।

३५. मतदान प्रतिनिधि :-

(१) उम्मेदवार वा निजको निर्वाचन प्रतिनिधिले मतदान केन्द्रमा आफूले गर्नुपर्ने काम गर्न अनुसूची–२४ बमोजिम मतदान प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ । त्यसरी मतदान प्रतिनिधि नियुक्त गर्दा एकै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भएका सबै उम्मेदवारले समन्वय गरी एउटा मतदान केन्द्रमा एकजना मात्र मतदान प्रतिनिधि नियुक्त गर्नु पर्नेछ । स्वतन्त्र उम्मेदवारको हकमा सम्बन्धित उम्मेदवार वा निजका निर्वाचन प्रतिनिधिले आपसमा समन्वय गरी एउटा मतदान केन्द्रमा सम्भव भएसम्म एकजना मात्र मतदान प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

(२) सम्बन्धित स्थानीय तहको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको र साधारण लेखपढ गर्न जान्ने व्यक्तिलाई मतदान प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सकिनेछ ।
(३) उम्मेदवार वा निजको निर्वाचन प्रतिनिधिले उपनियम (१) बमोजिम मतदान प्रतिनिधि नियुक्त गरेको जानकारी सम्बन्धित मतदान केन्द्रको मतदान अधिकृतलाई दिनु पर्नेछ ।
(४) मतदान प्रतिनिधिलाई मतदान अधिकृतले अनुसूची–२५ बमोजिमको परिचयपत्र दिनु पर्नेछ ।
(५) शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट मतदान कार्य सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नु तथा मतदान सम्बन्धी कार्यमा तयार गर्नु पर्ने मुचुल्कामा सहिछाप गर्नु मतदान प्रतिनिधिको कर्तव्य हुनेछ ।

३६.  मतगणना प्रतिनिधि :-

(१) मतगणना सम्बन्धी कामको लागि उम्मेदवार वा निजको निर्वाचन प्रतिनिधिले निर्वाचन अधिकृतबाट तोकिएको सङ्ख्यामा अनुसूची–२६ बमोजिम मतगणना प्रतिनिधि नियुक्त गरी सोको जानकारी निर्वाचन अधिकृतलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) सम्बन्धित स्थानीय तहको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको र साधारण लेखपढ गर्न जान्ने व्यक्तिलाई मतगणना प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सकिनेछ ।
(३) उम्मेदवार वा निजको निर्वाचन प्रतिनिधिले अगावै खारेज गरेमा बाहेक मतगणना प्रतिनिधि निर्वाचन परिणाम घोषणा नभएसम्म कायम रहनेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिम नियुक्त मतगणना प्रतिनिधिलाई निर्वाचन अधिकृतले अनुसूची–२५ बमोजिमको परिचयपत्र दिनु पर्नेछ ।
(५) शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट मतगणना कार्य सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नु र मतगणना गर्दा तयार गर्नु पर्ने मुचुल्कामा सहिछाप गर्नु मतगणना प्रतिनिधिको कर्तव्य हुनेछ ।