परिच्छेद–८, विविध

परिच्छेद–८, विविध

37.  अनुमतिपत्र दिने :- मतदान केन्द्रमा प्रवेशको लागि मतदान अधिकृतले र मतगणना गर्ने स्थलमा प्रवेशको लागि निर्वाचन अधिकृतले अनुसूची–२७ बमोजिमको अनुमति पत्र दिनेछ ।

३८.  निविदा मतपत्र दिने कार्यविधि :- (१) कुनै मतदाताले आफ्नो नामबाट अरु कसैले मतपत्र लिइसकेको वा मतदान गरिसकेको र आफू नै वास्तविक मतदाता हो भनी दावी गर्न चाहेमा निजले मतदान अधिकृत समक्ष अनुसूची–२८ बमोजिमको ढाँचामा आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित संलग्न राखी आफू नै वास्तविक मतदाता भएको दावी गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दावी गरिएको अवस्थामा मतदान अधिकृतले दावीकर्ताको दावी बमोजिम निज वास्तविक मतदाता हो होइन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्नेछ । दावीकर्ताले लिखित रुपमा आफ्नो परिचयको प्रमाण, परिचयपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र वा निजको परिचय खुल्ने अन्य प्रमाण प्रस्तुत गरेमा सोको प्रतिलिपि मतदान अधिकृतले लिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्रस्तुत प्रमाणबाट दावीकर्ता वास्तविक मतदाता हो भन्ने कुरामा मतदान अधिकृत विश्वस्त भएमा मतदान अधिकृतले सो कुरा जनाई अभिलेख राखी निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम निर्णय गरेपछि मतदान अधिकृतले अनुसूची–२९ बमोजिमको ढाँचामा निविदा मतपत्रको लगतमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ र लगतमा दावीकर्ताको सहिछाप समेत गराई मतपत्रमा मतदान अधिकृतले सही गर्ने ठाउँको बाँयातिरको खाली ठाउँमा “निविदा मतपत्र” लेखी सो मतपत्र दावीकर्ता मतदातालाई दिनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिमको मतपत्रमा मतदाताले मतसङ्केत गरिसकेपछि मतपेटिका भित्र नखसाली निविदा मतपत्र राख्ने छुट्टै खाममा राखी निर्वाचन अधिकृतलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

(६) मतदान अधिकृतले दावीकर्ताको विवरण, दावीकर्ताको प्रमाणको विवरण र निर्णय समेतको छुट्टै अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।

३९.अयोग्यता सम्बन्धी उजुरी :- ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम निर्वाचित कुनै व्यक्ति सो पदको लागि अयोग्य रहेको भनी त्यस्तो पदमा उम्मेदवारी दिएको कुनै व्यक्तिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको पैंतीस दिनभित्र आफैले वा वारिसमार्फत सम्बन्धित प्रदेशको उच्च अदालतमा
उजुरी दिन सक्नेछ ।

४०.  निर्वाचन खर्च ;- उम्मेदवार वा निजको निर्वाचन प्रतिनिधिले निर्वाचनको अवधिमा निर्वाचनमा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण अनुसूची–३० बमोजिमको ढाँचामा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला वा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।

४१. प्रतिवेदन दिने :- (१) निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन परिणाम प्रकाशन गरिसकेपछि मतदाता सङ्ख्या, उम्मेदवारको विवरण, खसेको मत, बदर मत, उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत, निर्वाचित उम्मेदवारको विवरण, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीको विवरण, निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण तथा आयोगले तोके बमोजिमका अन्य विवरण समावेश गरिएको प्रतिवेदन तयार गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृत समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।

(२) मुख्य निर्वाचन अधिकृतले उपनियम (२) बमोजिम निर्वाचन अधिकृतबाट प्राप्त भएका प्रतिवेदन समेतका आधारमा जिल्ला भरीको विवरण समावेश गरिएको प्रतिवेदन तयार गरी आयोग समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।

४२.  मुचुल्काको ढाँचा :- यस नियमावलीमा उल्लेख भए बाहेक निर्वाचन प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने अन्य मुचुल्का तथा फारामहरुको ढाँचा आयोगले बनाएको निर्देशिकामा उल्लेख गरिए बमोजिम हुनेछ ।

४३. अनुसूचीमा हेरफेर :- आयोगले आवश्यकता अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।