अनुसूची– ३

अनुसूची– ३

(नियम ३६ सँग सम्बन्धित)
वार्षिक भू–बहाल तथा अन्य दस्तुर
(क) वार्षिक भू–बहाल :                                                                                                  दर (डलरमा)
१. प्राथमिक अन्वेषण अवधिमा उत्पादन क्षेत्रमा परेको क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रको प्रति वर्ग किलोमिटर – १०
२. पहिलो थप अन्वेषण अवधिमा उत्पादन क्षेत्रमा परेको क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रको प्रति वर्ग किलोमिटर – २०
३. अरू थप अन्वेषण अवधिमा उत्पादन क्षेत्रमा परेको क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रको प्रति वर्ग किलोमिटर – ४०
४. उत्पादन क्षेत्रभित्रको प्रति वर्ग किलोमिटर – ५००
(ख) अन्य दस्तुर :
१. प्रत्येक अन्वेषणको अवधि थप वापत – १,०००
२. प्रत्येक उत्पादन अनुमति वापत – १०,०००
३. उत्पादन अनुमतिमा कुनै हेरफेर वापत – १,०००
४. उत्पादन अवधि थप वापत – १०,०००
५. अधिकार तथा दायित्व सारे वा सुम्पे वापत – १५,०००
६. नापी वापत उक्त कार्यमा लागेको वास्तविक खर्च –
७. सीमाङ्कन वापत उक्त कार्यमा लागेको वास्तविक खर्च