Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

निजामती सेवा नियमावली, २०५०

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०५०।३।२८

संशोधन
१. निजामती सेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०५० २०५०।७।३
२. नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ २०५५।९।१९
३. निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०५६ २०५६।४।२७
४. निजामती सेवा (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०५९ २०५९।१०।२३
५. निजामती सेवा (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६० २०६०।९।१०
६. निजामती सेवा (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०६१ २०६१।५।२८
७. निजामती सेवा (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०६१ २०६१।१२।१
८. निजामती सेवा (सातौं संशोधन) नियमावली, २०६४ २०६४।८।२०
९. निजामती सेवा (आठौं संशोधन) नियमावली, २०६७ २०६७।५।१५
१०. निजामती सेवा (नवौं संशोधन) नियमावली, २०६८ २०६८।४।४
११. निजामती सेवा (दशौं संशोधन) नियमावली, २०६८ २०६८।१२।३
१२. निजामती सेवा (एघारौं संशोधन) नियमावली, २०७० २०७०।१।३०
१३. निजामती सेवा (बाह्रौं संशोधन) नियमावली, २०७२ २०७२।६।७
१४. निजामती सेवा (तेह्रौं संशोधन) नियमावली, २०७३ २०७३।२।५
१५. निजामती सेवा (चौधौं संशोधन) नियमावली, २०७३ २०७३।५।२४
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएकोछ ।