अनुसूची–१० (नियम १४ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–१० (नियम १४ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–१०
(नियम १४ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित)
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय
…………………….. जिल्ला

……………………..गाउँपालिका÷नगरपालिका÷जिल्ला समन्वय समिति उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिएको सूचना …………………….. गाउँपालिका÷नगरपालिका वडा नं. ….. ÷गाउँ कार्यपालिका÷नगर कार्यपालिका÷जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष÷प्रमुख÷ उपप्रमुख÷वडाध्यक्ष÷सदस्य÷ महिला सदस्य÷दलित महिला सदस्य÷दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्य पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार कायम भएका उम्मेदवारलाई स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा (६) र (७) बमोजिम देहायका निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिएको छ ः–