अनुसूची–११ गाउँपालिका/नगरपालिका/जिल्ला समन्वय समिति उम्मेदवारको परिचयपत्र

अनुसूची–११ गाउँपालिका/नगरपालिका/जिल्ला समन्वय समिति उम्मेदवारको परिचयपत्र

अनुसूची–११
(निमम १५ सँग सम्बन्धित)
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय
…………………….. जिल्ला
…………………….. गाउँपालिका÷नगरपालिका÷जिल्ला समन्वय समिति उम्मेदवारको परिचयपत्र

श्री……………………..
……………………..
……………………..

…………………….. गाउँपालिका÷नगरपालिका वडा नं. ….. ÷गाउँ कार्यपालिका÷नगर कार्यपालिका÷जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष÷प्रमुख÷ उपप्रमुख÷वडाध्यक्ष÷सदस्य÷महिला सदस्य÷दलित महिला सदस्य÷दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्य पदको निर्वाचनमा तपाई श्री…………………….. उम्मेदवार हुनु भएकोले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा २८ बमोजिम यो परिचयपत्र दिइएको छ ।

मिति ः– ……………………..
निर्वाचन अधिकृत