अनुसूची–१७ मतगणना गरिने स्थान तोकेको सूचना

अनुसूची–१७ मतगणना गरिने स्थान तोकेको सूचना

अनुसूची–१७
(नियम २५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय
…………………….. जिल्ला
…………………….. गाउँपालिका÷नगरपालिका÷जिल्ला समन्वय समिति
…………………….. मतदान केन्द्र
मतगणना गरिने स्थान तोकेको सूचना

…………………….. जिल्लाको………………… गाउँपालिका÷नगरपालिका वडा नं. ….. ÷गाउँ कार्यपालिका÷नगर कार्यपालिका÷जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष÷प्रमुख÷ उपप्रमुख÷वडाध्यक्ष÷सदस्य÷महिला सदस्य÷दलित महिला सदस्य÷दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्य पदको निर्वाचनको लागि भएको मतदानको मतगणना कार्य ……….. स्थानमा शुरु हुन भएकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । साथै सबै मतदान केन्द्रमा मतदान भई मतपेटिका प्राप्त भए पछि मतगणना गरिने मिति र समय प्रकाशन गरिने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।

स्थान ः– ……………………..
निर्वाचन अधिकृत