अनुसूची–१८ (नियम २५ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–१८ (नियम २५ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–१८
(नियम २५ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय
…………………….. जिल्ला

……………………. गाउँपालिका÷नगरपालिका÷जिल्ला समन्वय समिति …………………….. मतदान केन्द्र
मतगणना गरिने मिति र समय तोकेको सूचना …………………….. जिल्लाको………………… गाउँपालिका÷नगरपालिका वडा नं. ….. ÷गाउँ कार्यपालिका÷नगर कार्यपालिका÷जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष÷प्रमुख÷ उपप्रमुख÷वडाध्यक्ष÷सदस्य÷महिला सदस्य÷दलित महिला सदस्य÷दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्य पदको निर्वाचनको लागि भएको मतदानको मतगणना कार्य मिति…………………… को दिन………. बजेदेखि……….. स्थानमा शुरु हुन भएकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । मतगणना गर्दा उम्मेदवारले मतगणना प्रतिनिधि राख्न चाहेमा मतगणना गर्ने स्थानमा आफ्नो प्रतिनिधि अनिवार्य रुपमा पठाउनु हुन समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइएको छ । मतगणना शुरु हुने समयभन्दा एक घण्टा पहिले नै उम्मेदवारको मतगणना प्रतिनिधि मतगणना गर्ने स्थानमा निर्वाचन अधिकृत समक्ष उपस्थित भइसक्नु पर्नेछ । मतगणना शुरु हुने समयभित्र उम्मेदवार वा निजको निर्वाचन
प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा पनि मतगणना प्रारम्भ गरिने कुरा समेत यसै सूचनाद्वारा सबै उम्मेदवारहरुलाई जानकारी गराईएको छ ।

……………………..
निर्वाचन अधिकृत