Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद – ५, श्रेणीविहीन तथा राजपत्र अनङ्कित पांचौ श्रेणीका पद सम्बन्धी व्यवस्था

३०. श्रेणीविहीन तथा राजपत्रअनङ्कित पांचौ श्रेणीको पद :- (१) अनुभवको आधारमा सीप विकास हुने एकै प्रकारको कार्य प्रकृति भएका
अनुसूची–८ बमोजिमका पदहरु श्रेणीविहीन पद मानिने छन् ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमका श्रेणीविहीन पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरु ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम
श्रेणीमा आवद्ध हुन चाहेमा राजपत्र अनङ्कित पांचौ श्रेणीमा कायम गरिनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम राजपत्र अनङ्कित पांचौ श्रेणीमा कायम हुने निजामती कर्मचारीहरुले साविकमा खाई पाई आएको
तलव घट्ने छैन ।
(४) राजपत्र अनङ्कित पा“चौ श्रेणीमा कायम भएका र सो श्रेणी तथा श्रेणीविहीन पद सहित ऐनको दफा २०क. बमोजिमको सेवा
अवधि पुगेका निजामती कर्मचारी अनिवार्य अवकाश हुंदा निजलाई सो दफा बमोजिम राजपत्र अनङ्कित तृतीय श्रेणीेको पदमा बढुवा गरी अवकाश दिइनेछ ।
(५) ऐनको दफा ७ को उपदफा (६) बमोजिमको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा राजपत्र अनङ्कित पांचौ श्रेणीमा कायम
भएका निजामती कर्मचारीहरु समेत सहभागि हुन सक्नेछन् ।

३१. पदपूर्ति :- (१) श्रेणीविहीन पदहरुमा नया“ नियुक्तिद्वारा पदपूर्ति गर्दा स्वीकृत तलबमानको शुरुको तलब पाउने गरी नियुक्त गरिनेछ ।
(२) श्रेणीवद्ध पदहरु श्रेणीविहीन पदमा परिणत भएमा सम्बन्धित निजामती कर्मचारीलाई मिलान गर्दा साविकमा निजले
खाइपाई आएको तलबको आधारमा श्रेणीविहीन पदको लागि स्वीकृत तलबमानको उपयुक्त र मिल्दो स्थानमा तोकिनेछ ।

३२. सरुवा :- (१) श्रेणीविहीन तथा राजपत्र अनङ्कित पांचौ श्रेणीका पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको सरुवा समान प्रकृतिको
श्रेणीविहीन तथा राजपत्र अनङ्कित पांचौ श्रेणीका पदमा हुन सक्नेछ ।
(२) श्रेणीविहीन तथा राजपत्र अनङ्कित पा“चौ श्रेणीका निजामती कर्मचारीको सरुवा मातहत कार्यालयहरुमा भए कार्यालय
प्रमुखले र अन्य कार्यालयहरुमा भए विभागीय प्रमुखले गर्नेछ ।
३३. स्तर वृद्धि :- यो नियम प्रारम्भ भए पछि ऐनको दफा २४घ२. बमोजिम श्रेणीविहीन निजामती कर्मचारीको स्तर वृद्धि गर्दा सोही दफाको उपदफा (३) बमोजिमको सेवा अवधि पूरा भएको भोलिपल्टदेखि लागू हुने गरी स्तर वृद्धि गरिनेछ ।
तर ऐनको दफा १८ङ. बमोजिम सजायको अभिलेख रहेकोमा सोको समयावधि समाप्त भएको भोलिपल्टदेखि लागू हुने गरी स्तर
वृद्धि गर्नु पर्नेछ ।