Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद – ७, काज र कायम मुकायम सम्बन्धी व्यवस्था

४२. ……………..
४२क. काज खटाउने सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) ऐनको दफा १८क. बमोजिम निजामती कर्मचारीलाई निजामती सेवाको पद नभएको निकायमा
र स्वीकृत अस्थायी दरवन्दीमा काजमा खटाउन देहायका कुराहरु खुलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति माग गर्नु पर्नेछ :–
(क) काजमा खटाउन प्रस्ताव गरिएको निकायमा प्रस्तावित निजामती कर्मचारी नै खटाउनु पर्ने वस्तुनिष्ठ कारण,
(ख) काज खटिने निजामती कर्मचारीले खटिने कार्यालयबाट नियमानुसार पाउने तलव भत्ता बाहेक अन्य सुविधा पाउने
भएमा के के सुविधा पाउने हो सोको विवरण,
(ग) काज खटाउन सहमति माग भएको निजामती कर्मचारी र सो सरहका अन्य निजामती कर्मचारीको कार्यदक्षता,
कार्य अनुभव, शैक्षिक योग्यता, जेष्ठता, तालीम लगायतका विवरणको आधारमा निजलाई नै काज खटाउन
उपयुक्त देखिनुको कारण,
(घ) काज खटिने निजामती कर्मचारीले गरी आएको कामकाज सम्हाल्ने बैकल्पिक व्यवस्था ।
(२) अस्थायी दरवन्दीको हकमा उपनियम (१) बमोजिम सहमति माग गर्दा जुन स्तरको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको हो
सोही स्तरको निजामती कर्मचारी काज खटाउन सहमति माग गरिएको हुनु पर्नेछ ।
(३) यस नियमावली बमोजिम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काजमा खटाउने सहमति दिंदा उपनियम (१) बमोजिमको शर्त पूरा
भएको छ वा छैन र योग्य र इच्छुक निजामती कर्मचारीहरुमध्ये जेष्ठतम कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिई काजमा खटाउने सहमति माग
भएको छ वा छैन भन्ने कुरा हेरी सो अनुरुप भएको देखिएमा सहमति माग भएको एक महिनाभित्र अवधि तोकिएको आयोजना बाहेकका
अन्य आयोजनामा एक आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मका लागि मात्र सहमति दिनेछ ।
(४) एक मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग अन्तर्गतको निजामती कर्मचारीलाई ऐनको दफा १८क.को उपदफा (२) बमोजिम अर्को
मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग अन्तर्गतको निकायमा काज खटाउनु पर्ने भएमा काज खटाउनु पर्ने निकायसंग सम्बन्धित केन्द्रीय
निकायको अनुरोधमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई निजामती कर्मचारी कार्यरत निकायसंग सम्बन्धित केन्द्रीय निकायले
काज खटाउनु पर्नेछ ।
(५) ऐनको दफा १८क. को उपदफा (२क) बमोजिम स्थायी प्रकृतिका आयोग वा समितिमा काज खटाउंदा निजामती सेवाको
दरवन्दी नभएका आयोग तथा समितिमा मात्र काज खटाइनेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम काज खटाउंदा सम्बन्धित आयोग वा समितिबाट निजामती कर्मचारी माग गरेको विवरण सहित
कर्मचारी कार्यरत निकायको केन्द्रीय निकायले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई खटाउनु पर्नेछ ।
४२ख. स्थानीय निकायमा काज खटाउने सम्बन्धी व्यवस्था : (१) ऐनको दफा १८क. को उपदफा (४) बमोजिम नेपाल सरकारका
जिल्लास्तरीय कार्यालयहरु स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण हुंदा निजामती कर्मचारीलाई देहाय बमोजिम काजमा खटाइनेछ :–
(क) जिल्लास्तरीय कार्यालय स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण हुंदा हस्तान्तरण भएको कार्यालयमा निजामती कर्मचारीलाई
सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा निकायले काजमा खटाउन सक्नेछ । यसरी काजमा
खटाइएका कर्मचारीहरुको पदाधिकार सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने निकायको पूल दरवन्दीमा रहनेछ ।
(ख) खण्ड (क) बमोजिम पुल दरवन्दीमा पदाधिकार रहेको निजामती कर्मचारीको पद जुनसुकै कारणले पुल दरवन्दीमा
नरहेमा त्यस्तो पुल दरवन्दी स्वतः खारेज हुनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम काजमा खटिएका निजामती कर्मचारीले निजको सेवा, समूह सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम
पाउने तलव, भत्ता सम्बन्धित स्थानीय निकायले नै व्यहोर्नेछ । त्यस्तो तलव, भत्ता बाहेकको अन्य सुविधाका सम्बन्धमा त्यस्ता स्थानीय
निकायको नियम अनुसार हुनेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम काजमा खटिएका निजामती कर्मचारीलाई सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा
निकायले अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्न सक्नेछ ।
(४) कुनै स्थानीय निकायमा कार्यरत कुनै निजामती कर्मचारीलाई सो निकायमा राखी राख्न उपयुक्त नभएको भनी मनासिव
माफिकको कारण देखाई सम्बन्धित स्थानीय निकायले निजको दरवन्दी रहेको मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायमा लेखी पठाएमा त्यस्तो
मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायले निजको काज फिर्ता गरी सो स्थानमा अर्को निजामती कर्मचारी खटाई पठाउन सक्नेछ ।
स्पष्टीकरण :- यस नियमको प्रयोजनको लागि “जिल्लास्तरीय कार्यालय” भन्नाले गाउं, नगर वा इलाकास्तरका कार्यालय
समेतलाई जनाउनेछ ।

४३. कायम मुकायम मुकरर सम्बन्धी व्यवस्था : (१) देहायका पदहरुमा देहायका अधिकारीले कायम मुकायम मुकरर गर्न सक्नेछ :–
(क) विभागीय प्रमुखको पदमा नेपाल सरकार,
तर संवैधानिक अंगका कार्यालयका विभागीय प्रमुखको सम्बन्धमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक संवैधानिक अंगको प्रमुख,
(ख) कार्यालय प्रमुख र इकाइ कार्यालय प्रमुखको पदको निमित्त सम्बन्धित विभागीय प्रमुख,
(ग) सरकारी वकील पदमा सरकारी वकील सम्बन्धी नियममा तोकिएको अधिकारी,
(घ) राजश्व न्यायाधीकरण र प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षको पदमा प्रधान न्यायाधीशको परामर्श लिई नेपाल सरकार

(२) उपनियम (१) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य निजामती पदमा कायम मुकायम मुकरर गरिने छैन ।

४४. एक पदमा एकभन्दा बढी व्यक्ति कायम मुकायम नहुने :- कुनै एउटा निजामती पदमा एकै समयमा ………….. एकभन्दा बढी
निजामती कर्मचारीलाई कायम मुकायम मुकरर गर्नु हुंदैन ।

४५. कायम मुकायम मुकरर गरेको जानकारी :- ऐनको दफा १३ बमोजिम कुनै निजामती पदमा कायम मुकायम मुकरर गरिएकोमा त्यसको
जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ ।

४६. कार्यालय प्रमुखको अधिकार प्रयोग गर्ने :- (१) कुनै कार्यालयको प्रमुख बिरामी भई वा अन्य कुनै कारणले छोटो अवधिको लागि
अनुपस्थित भएमा निज मातहतको दरवन्दी वा विशेष दरवन्दीभित्रको वा रिक्त दरवन्दीमा काजमा खटिएको कर्मचारीमध्ये निकटतम
ज्येष्ठ निजामती कर्मचारीले निजको निमित्त जनाई दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।
(२) रिक्त रहेको कुनै कार्यालयको प्रमुखको पदमा हालवाला नियुक्त वा सरुवा नभएसम्मको अवधिको लागि उपनियम (१)
बमोजिमको जेष्ठ कर्मचारीले सो कार्यालयको नगदी मौज्दात, कार्यालयको छाप, कागजपत्र र दैनिक काम चलाउनका लागि चाहिने
जिन्सी समेत जिम्मा लिई कार्यालय प्रमुखको काम अर्को व्यवस्था नभएसम्म निमित्त भई गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको अवस्था परी काम गरेको व्यहोरा त्यस्तो निमित्त भई काम गर्ने निजामती कर्मचारीले आफूभन्दा
माथिल्लो तहमा सूचना गर्नु पर्नेछ ।
(४) कुनै निजामती कर्मचारीले कुनै पदमा कायम मुकायम भई काम गरेको वा उपनियम (१) वा (२) बमोजिम निमित्त भई
काम गरेकोमा त्यस पदमा काम गरेको अवधिको बही (हिसाब) बुझाउने कुरामा समेत निजको उत्तरदायित्व हुनेछ ।
तर वर्षभरको बही बुझाउनु पर्नेमा हालवालाले वहाली गरिसकेको वर्षको हालवालाले र हालवालाले बहाल नगरेको वर्षको
कायम मुकायम वा निमित्त भई काम गर्नेले बुझाउनु पर्नेछ ।

४७. कायम मुकायम वा निमित्त भई काम गरेको तलब भत्ता पाउने :- (१) कुनै पदमा कायम मुकायम भई वा पन्ध« दिन भन्दा बढी अवधि
निमित्त भई काम गरेकोमा त्यसरी काम गर्ने निजामती कर्मचारीले जुन पदको काम गरेको छ सोही पदको तलब भत्ता त्यसरी काम
गरेको मितिदेखि पाउनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कायम मुकायम वा निमित्त भई काम गर्ने निजामती कर्मचारीले पाउने तलब भत्ता निजले एक
श्रेणी माथिको पदमा बढुवा पाएमा पाउने तलब भत्ताभन्दा बढी हुने छैन ।
तर त्यसरी पाउने तलब भत्ताको रकम निजले खाइपाई आएको तलब भत्ताभन्दा घटी हुने छैन ।
४८. ………………..