अनुसूची–२३ निर्वाचन प्रतिनिधिको परिचयपत्र

अनुसूची–२३ निर्वाचन प्रतिनिधिको परिचयपत्र

अनुसूची–२३
(नियम ३४ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित)
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय
……………………. जिल्ला,
………….. गाउँपालिका÷नगरपालिका÷जिल्ला समन्वय समिति

निर्वाचन प्रतिनिधिको परिचयपत्र

निर्वाचन प्रतिनिधिको नाम, थर ः– ………………………….
उम्मेदवारको नाम, थर ः– …………………………………….
उम्मेदवार भएको पद ः– ……………………………….
राजनीतिक दल÷स्वतन्त्र ः …………………………..
जिल्ला ः ………………………
………….. गाउँपालिका÷नगरपालिका÷वडा नं. ….
मिति ः–
………………….
निर्वाचन अधिकृत