अनुसूची–२९  मतदान केन्द्र निविदा मतपत्रको लगत

अनुसूची–२९  मतदान केन्द्र निविदा मतपत्रको लगत

अनुसूची–२९
(नियम ३८ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित)
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय
…………….. जिल्ला

…………………….. गाउँपालिका÷नगरपालिका ÷वडा नं……..÷जिल्ला समन्वय समिति……………

 मतदान केन्द्र निविदा मतपत्रको लगत