परिच्छेद – १४, सेवा अवधि थप गर्ने र अवकाश दिने आधार