राष्ट्र ऋण नियमावली, २०५९

राष्ट्र ऋण नियमावली, २०५९

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०५९।१०।२३

संशोधन
१. राष्ट्र ऋण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६१                              २०६१।९।२६
२. राष्ट्र ऋण (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०६७                                २०६७।१२।७
३. राष्ट्र ऋण (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७०                                 २०७०।१।३०
राष्ट्र ऋण ऐन, २०५९ को दफा २० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको राय लिई देहायका नियमहरु बनाएको छ ।