अनुसूची–२ (नियम ११ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–२ (नियम ११ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची

(नियम ११ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

 

श्री …………..

 …………………….

 

विषयःअनुमतिपत्र ।

 

        तपाई ……………………… स्थायी/अस्थायी ……………ठेगाना भएको श्री ……………..ले जिल्ला ……….. महानगरपालिका/उपमहानगरपालिका/नगरपालिका/गाउँ विकास समितिको क्षेत्रमा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न चाहेकोले मिति ………….. मा यस कार्यालयमा निवेदन दिनु भएकोमा देहायका शर्तहरुको अधिनमा रही फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा १३ को उपदफा (३) र फोहरमैला व्यवस्थापन नियमावली, २०७० को नियम ११ को उपनियम (३) बमोजिम यो अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ ।

 

शर्तहरुः

१. ……………………………..

२. ………………………………

३. ………………………………

 

                                                        अनुमति पत्र प्रदान गर्ने अधिकारी

                                        दस्तखतः

                                        नामः

मितिः