Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०५०।२।१३

संशोधन
१. धितोपत्र कारोबार (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०५२ – २०५२।८।२५
२. धितोपत्र कारोबार (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०५४-  २०५४।११।२५

धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० को दफा ३४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।