परिच्छेद–२ धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–२ धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था

३.३. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार ःऐनको दफा ५ मा उल्लेख भएका काम, कर्तव्यको अतिरिक्त धितोपत्र बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ ः–

(क) धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी नेपाल सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ख) धितोपत्र कारोबारलाई नियमित र व्यवस्थित बनाउन धितोपत्र बजार तथा धितोपत्र व्यवसायीको कार्य सञ्चालन व्यवस्था तथा काम कारवाही सम्बन्धी कार्यको रेखदेख तथा सुपरीवेक्षण गर्ने ।

(ग) धितोपत्र व्यवसायीले धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू तोकिदिने ।
(घ) धितोपत्र बजार तथा धितोपत्र व्यवसायीहरूले धितोपत्र विनिमय सम्बन्धी कारोबार गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू तोकिदिने ।
(ङ) धितोपत्र बजारको विनियमावली स्वीकृत गर्ने ।
(च) बोर्डको निमित्त आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने तथा नियुक्ति गर्ने ।
(छ) धितोपत्र दर्ता वा सूचीकरण गराएका संगठित संस्थाहरूसँग आवश्यकता अनुसार सूचना, तथ्यांक वा विवरण प्राप्त गर्ने र लगानीकर्ताले हेर्न चाहेमा हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने ।

(ज) धितोपत्र बजारलाई स्वस्थ्य, प्रतिस्पर्धात्मक, नियमित र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,

४.४. भत्ता तथा सुधिवा ः

(१) बोर्डको बैठकमा भाग लिने प्रत्येक सदस्यले पाउने बैठक भत्ता नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
(२) बोर्डको कामको सिलसिलामा कुनै सदस्य भ्रमणमा जानु पर्ने भएमा निजले नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम दैनिक तथा भ्रमण भत्ता र अन्य सुविधाहरू पाउनेछ ।

५.५. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार ः अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–

(क) बोर्डको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्ने ।
(ख) बोर्डद्वारा सम्पादन गर्नु पर्ने दैनिक प्रशासन आफ्नो निर्देशन तथा नियन्त्रणमा सञ्चालन गर्ने, गर्न लगाउने ।
(ग) बोर्डमा कार्यरत कर्मचारीहरूको रेखदेख तथा नियन्त्रण गर्ने ।
(घ) बोर्डको बैठक बोलाउन लगाउने र त्यसको अध्यक्षता गर्ने ।
(ङ) बोर्डको बैठकमा मत बराबर भएमा निर्णायक मत दिने ।
(च) बोर्डद्वारा गरिएका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
(छ) नेपाल सरकार र बोर्डद्वारा सुम्पिएका अन्य कामहरू गर्ने, गराउने ।
(ज) ऐन, यस नियमावली र बोर्डद्वारा गरिएका निर्णयका अधीनमा रही बोर्डको काम सुव्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अन्य कामहरू गर्ने ।

६.६. अध्यक्षको सेवा, शर्त र सुविधा ः

(१) अध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक र निजले पाउने भत्ता तथा अन्य सुविधाहरू नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
(२) अध्यक्षको पदावधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारले निजलाई पुनः सोही पदमा नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेछ ।
(३) अध्यक्षले बोर्डका कर्मचारीले पाए सरहको विदाको सुविधा पाउनेछ ।

७.७. बोर्डको कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था ः

(१) बोर्डमा बोर्डद्वारा निर्धारित संख्यामा कर्मचारीहरू रहनेछन् ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम बोर्डमा रहने कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तहरू ८विनियमावलीमा तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

८.८. नेपाल सरकारले बोर्डलाई अनुदान दिन सक्नेः े ःबोर्डको कार्य सञ्चालनको निमित्त नेपाल सरकारले आवश्यक देखेको रकम अनुदान स्वरूप बोर्डलाई दिन सक्नेछ ।

९.९. बोर्डको कोष ः(१) बोर्डको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन् ः–

(क) नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य स्वदेशी तथा विदेशी संघ संस्थाबाट प्राप्त सहयोग वा अनुदान रकम ।

तर विदेशी संघ संस्थाबाट कुनै पनि किसिमको सहयोग वा अनुदान रकम प्राप्त गर्नु अघि बोर्डले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(ख) धितोपत्र दर्ता दस्तुर वापत प्राप्त रकम ।
(ग) धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र दिंदा तथा नवीकरण वापत प्राप्त रकम ।
(घ) बोर्डको सम्पत्ति बिक्री वा श्रोत परिचालनबाट प्राप्त रकम ।

९(ङ) धितोपत्र बजारले प्राप्त गरेको कारोबार शुल्क मध्येबाट बोर्डमा जम्मा गरेको रकम ।
१०(ङ१) धितोपत्र व्यवसायीले दर्ता शुल्क वापत बुझाएको रकम ।

(च) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त सबै रकमहरू नेपालको कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली राखिनेछ ।
(३) बोर्डको तर्फबाट गर्नु वा व्यहोर्नु पर्ने सबै खर्चहरू उपनियम (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।
(४) बोर्डको खाता सञ्चालन बोर्डद्वारा तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

१०.१०. अक्षय कोषको व्यवस्था ः

(१) बोर्डले एउटा अक्षय कोषको स्थापना गर्नेछ र सो कोषमा प्रत्येक वर्ष बोर्डले तोकिदिए बमोजिमको रकम जम्मा गरिनेछ ।

(२) अक्षय कोषमा रहेको रकम बोर्डले मुद्दती खातामा राख्न वा नेपाल सरकारले निष्काशन गरेको धितोपत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ ।
(३) अक्षय कोषमा रहेको रकम मध्येबाट आर्जित आय बाहेक सो कोषमा रहेको रकम खर्च गर्न सकिने छैन ।

११.११. लेखा र लेखापरीक्षण ः

(१) बोर्डको हिसाब किताब र श्रेस्ता बोर्डद्वारा निर्धारित ढाँचा र तरीका बमोजिम राखिनेछ ।
(२) बोर्डको हिसाब किताबको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको विभाग वा महालेखा परीक्षकबाट नियुक्त लेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।