परिच्छेद–७ विविध

परिच्छेद–७ विविध

४२. बोर्डले धितोपत्र कारोबार अभिलेखको ढाँचा तोकिदिन सक्ने ः

(१) बोर्डले धितोपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्था, धितोपत्र बजार तथा धितोपत्र व्यवसायीको रूपमा काम गर्ने दलाल, बजार निर्माता, धितोपत्र व्यापारी, निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक तथा धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी अन्य काम गर्ने संगठित संस्थाले राख्नुपर्ने धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी विवरण, तथ्यांक वा सूचना र तत्सम्बन्धी फारामहरूको ढाँचा तोकिदिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको ढाँचा बमोजिम धितोपत्र कारोबार गरी त्यसको अभिलेख अद्यावधिक रूपमा राख्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।

४३. निरीक्षण तथा जाँचबुझ ः (१) बोर्डलाई कुनै धितोपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्था, धितोपत्र बजार तथा धितोपत्र बजारको सदस्यता प्राप्त व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले ऐन वा यस नियमावली विपरीत कुनै काम गरेको छ भन्ने कुरा कसैको उजुरी वा अन्य कुनै स्रोतबाट जानकारी हुन आएमा बोर्डले सो सम्बन्धमा सदस्य, अधिकृत कर्मचारी वा अन्य कुनै व्यक्ति वा निकायबाट जाँचबुझ गराउन
सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्ने अधिकारी तोक्दा वा नियुक्त गर्दा बोर्डले जाँचबुझ गर्ने अधिकारीले अवलम्बन गर्नु पर्ने तरीका र कार्यविधि समेत तोकिदिन सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम नियुक्त वा तोकिएको अधिकारीले आफ्नो जाँचबुझ प्रतिवेदन बोर्डलाई दिनेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा बोर्डले सम्बन्धित संगठित संस्थाको धितोपत्रको दर्ता खारेज गर्ने, सम्बन्धित धितोपत्र बजारको अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेज गर्ने वा सम्बन्धित धितोपत्र बजारको सदस्यता प्राप्त व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाको सदस्यता खारेज गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम बोर्डले आदेश दिंदा सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई आफ्नो सफाइमा प्रमाण पेश गर्न उचित मौका दिनु पर्नेछ ।

४४. अधिकार प्रत्यायोजन ः(१) बोर्डले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये सबै वा केही अधिकार कुनै उपसमिति, अध्यक्ष वा सदस्यलाई सुम्पन सक्नेछ ।
(२) अध्यक्षले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू आफ्नो रेखदेख र जिम्मेवारीमा आवश्यकतानुसार बोर्डको अधिकृत कर्मचारीलाई सुम्पन सक्नेछ ।

४५. भित्री खबर उपलब्ध गराउन नहुनेः े ः

धितोपत्र बोर्डको सदस्य, संगठित संस्थाको सञ्चालक वा धितोपत्र कारोबारमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिले धितोपत्र वा धितोपत्र कारोबार सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन नभएका विवरण, सूचना वा खबरहरू भित्री कारोबारको निमित्त कसैलाई उपलब्ध गराउनु हुँदैन ।
तर आफ्नो कामको सिलसिलामा पेश गर्नु पर्ने वा दिनु पर्ने विवरण, सूचना वा खबर दिएकोमा यस नियमको उल्लंघन गरिएको मानिने छैन ।

४६. अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्नेः े ःनेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।

४७. निर्देशिका बनाई लागू गर्ने ःऐन र नियमावलीको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढ·बाट गरी धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा बोर्डले निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्नेछ । यसरी जारी गरिएको निर्देशिकाको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।