अनुसूची–४ (नियम १७(१) सँंग सम्बन्धित)

अनुसूची–४ (नियम १७(१) सँंग सम्बन्धित)

अनुसूची–४
(नियम १७(१) सँंग सम्बन्धित)

श्री धितोपत्र बोर्ड
… … … … … … … …
… … … … … … … … …

विषय ः धितोपत्र दर्ता गर्ने बारे ।

महाशय,

कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा … … … बमोजिम नेपाल सरकार, … … … … … मा मिति … … … … … … … मा पेश गरिएको यस कम्पनीको विवरणपत्र मिति … … … … … … … … … … मा स्वीकृत भई प्रति शेयर रु.. … … … … … … … दरको … …… … … कित्ता … … … …शेयर सार्वजनिक रुपमा वा परिपत्र विधिद्वारा सर्वसाधारणमा बिक्री गर्न उपरोक्त धितोपत्रको दर्ता र निष्काशन अनुमतिको लागि रु. … …
… दस्तुर सहितको निवेदन पेश गर्दछौं ।

 

भवदीय,
… … … … …

अध्यक्ष/प्रबन्ध सञ्चालक/महाप्रबन्धक
… … … … …कम्पनी लि.