अनुसूची–५ (नियम १७ (१) संँग सम्बन्धित)

अनुसूची–५ (नियम १७ (१) संँग सम्बन्धित)

अनुसूची–५
(नियम १७ (१) संँग सम्बन्धित)

धितोपत्र निष्काशन अनुमति प्राप्त गर्नको लागि देहाय अनुसार दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ ः–

निष्काशित शेयर रकम                                     निष्काशित शेयर र रकमको प्रतिशत
(१) रु. ५०,००,००० सम्म                                                    ०.२५µ
(२) रु. ५०,००,००१ देखि १,००,००,०००                               ०.२०µ
(३) रु. १,००,००,००१ देखि माथि                                          ०.१५µ