अनुसूची–६ धितोपत्र निष्काशन दर्ता किताब

अनुसूची–६ धितोपत्र निष्काशन दर्ता किताब

अनुसूची–६
(नियम १८(१) सँंग सम्बन्धित)

धितोपत्र निष्काशन दर्ता किताब

१) कम्पनीको नाम ः
२) मुख्य कार्यालय ः
३) कम्पनी दर्ता मिति ः
४) कारोबार सञ्चालन अनुमति मिति ः
५) कारोबार सञ्चालन शुरु मिति ः
६) कम्पनीको उद्देश्य ः
७) कारोबार क्षेत्र ः
८) अधिकृत पूँजी ः
९) जारी पूँजी ः
१०) चुक्ता पूँजी ः
११) संस्थापकहरू र सञ्चालकहरूको

नाम ः
ठेगाना ः
र उनीहरूले लिएको पूँजी ः

१२) शेयर निष्काशन

(क) सार्वजनिक निष्काशन रु. मिति
(ख) परिपत्र रु. मिति
(ग) बोनस रु. मिति
(घ) हदप्रद निष्काशन रु. मिति