अनुसूची–१० (नियम २३(१) संँग सम्बन्धित)

अनुसूची–१० (नियम २३(१) संँग सम्बन्धित)

अनुसूची–१०
(नियम २३(१) संँग सम्बन्धित)
……………धितोपत्र विनिमय बजार

मिति ः………………………

श्री………………….
…………………….
……………………

विषय ः सूचीकरण गरिएको बारे ।

महाशय,

त्यस ………………….. को प्रति शेयर ……………….दरको…………………..कित्ता …………………….. शेयर धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० बमोजिम यस धितोपत्र विनिमय बजारमा कारोबार हुन सक्ने गरी देहायका शर्तहरू पालना गर्नु पर्ने गरी मिति ……………. मा सूचीकरण गरिएको व्यहोरा निर्णयानुसार जानकारी गराउँदछु ।

शर्तहरू
बोधार्थ ः                                                               सही ः

श्री धितोपत्र बोर्ड नाम ः
…………… दर्जा ः
मिति ः