अनुसूची – १२ धितोपत्र व्यवसायी दर्ता प्रमाणपत्र दस्तुर

अनुसूची – १२ धितोपत्र व्यवसायी दर्ता प्रमाणपत्र दस्तुर

अनुसूची – १२
(नियम २८ को उपनियम (१) तथा नियम ३४ को उपनियम (१) सँंग सम्बन्धित)
धितोपत्र व्यवसायी दर्ता प्रमाणपत्र दस्तुर

                                                                                         प्रमाणपत्र दस्तुर                   नवीकरण दस्तुर

१. धितोपत्र दलाल                                                               रु. २,५००।–                           रु. १,५००।–
२. बजार निर्माता÷धितोपत्र व्यापारी (डिलर)                        रु. ५,०००।–                           रु. ३,०००।–
३. निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक                                       रु. १०,०००।–                           रु. ५,०००।–
४. धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी अन्य कार्य                            रु. १०,०००।–                            रु. ५,०००।–