खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२

खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०४२।७।१४।४

संशोधन गर्ने ऐन
१. खानी तथा खनिज पदार्थ (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५० -२०५१।२।५

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून
संशोधन गर्ने ऐन, २०६६- २०६६।१०।७
३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२- २०७२।११।१३

२०४२ सालको ऐन नं. २८

खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न र देशको द्रुततर आर्थिक
विकासको लागि देशमा भइरहेको खानी तथा खनिज स्रोतहरुको विकास गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले
यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।