अनुसूची – १४ पूँजी सम्बन्धी विवरण   

अनुसूची – १४ पूँजी सम्बन्धी विवरण   

अनुसूची – १४
(नियम ३१ संग सम्बन्धित)

पूँजी सम्बन्धी विवरण

कारोबार किसिम                                                       अधिकृत पूँजी                   चुक्ता पूँजी
(कम्तीमा रु.)                 (कम्तीमा रु.)

१. दलालको रुपमा ग्राहकहरूको नाममा धितोपत्र

खरीद बिक्री तथा विनिमय सम्बन्धी कारोबार गर्न,        ४,००,०००।–                     २,००,०००।–

 

२. धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन प्रबन्ध र प्रत्याभूति

सम्बन्धी कारोबार गर्न,                                           २,००,००,०००।–                   १,००,००,०००।–

३. धितोपत्र व्यापारीको (डिलर) रुपमा धितोपत्र

विनिमय सम्बन्धी कारोबार गर्न,                           १,००,००,०००।–                      ५०,००,०००।–

४. बजार निर्माताको रुपमा कारोबार गर्न,                १,००,००,०००।–                       ५०,००,०००।–

५ धितोपत्र नामसारी दाखिल खारेज तथा अन्य सहयोग सेवा

(सपोर्ट सर्भिस) सम्बन्धी अन्य कारोबार गर्न,               ४,००,०००।–                      २,००,०००