३. नेपाल सरकारको सम्पत्ति

३. नेपाल सरकारको सम्पत्ति

नेपाल….. भित्र निजी वा सरकारी स्वामित्वमा रहेको जुनसुकै जमीनको सतह वा भूगर्भभित्र रहेको वा पाइएको सम्पूर्ण खनिज पदार्थ नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ ।