३क. खनिज पदार्थको वर्गीकरण

३क. खनिज पदार्थको वर्गीकरण

(१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि खनिज पदार्थको प्रकृति एवं महत्वको आधारमा खनिज पदार्थलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिएकोछ:–
(क) खनिज पदार्थको प्रकृतिको आधारमा वर्गीकरण :
(१) धातु खनिज, र
(२) अधातु खनिज ।
(ख) खनिज पदार्थको महत्वको आधारमा वर्गीकरण :
(१) अति महत्वपूर्ण खनिज,
(२) महत्वपूर्ण तथा बहुमूल्य खनिज, र
(३) सामान्य खनिज ।

(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित वर्गहरु भित्र तोकिए बमोजिमका खनिज पदार्थ रहनेछन्।