Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

८. खनिज क्षेत्रको आकार तथा क्षेत्रफल

खनिज क्षेत्रको आकार तथा क्षेत्रफल तोकिए बमोजिम हुनेछ ।