१५. सुरक्षाको लागि हातहतियार राख्न सक्ने

१५. सुरक्षाको लागि हातहतियार राख्न सक्ने

अनुमति प्राप्त व्यक्तिले खनिज कार्यको सिलसिलामा जिउज्यान तथा धन सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम प्रचलित कानूनको अधीनमा रही आवश्यक हातहतियार राख्न सक्नेछ ।