नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

संशोधन २०५२।२।२८

ज्ञ। राष्ट्रिय प्रसारण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६२ २०६२।३।२९

द्द। राष्ट्रिय प्रसारण (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०६३ २०६३।३।२६

घ। राष्ट्रिय प्रसारण (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६५ २०६५।१०।१

द्ध। राष्ट्रिय प्रसारण (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६६ २०६६।८।२२

छ। राष्ट्रिय प्रसारण (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०६९ २०६९।३।२८

ट। राष्ट्रिय प्रसारण (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०६९ २०६९।८।२५

ठ। राष्ट्रिय प्रसारण (सातौं संशोधन) नियमावली, २०६९ २०६९।९।२३

ड। राष्ट्रिय प्रसारण (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७३ २०७३।९।११

 

राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएकोछ ।