२. परिभाषा

२. परिभाषा

२. परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा, –

(क) “ऐन” भन्नाले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “अनुमतिपत्र” भन्नाले ऐनको दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिम स्याटेलाइट तथा केबुल टेलिभिजन सम्बन्धी भू–उपग्रह प्रसार केन्द्र स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न दिइएको स्वीकृति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कार्यक्रम डाउनलिङ्क गर्न तथा सिग्नल वितरणको लागि नियम ६ बमोजिम प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र समेतलाई जनाउँछ ।

(ग) “अन्य सञ्चार माध्यम” भन्नाले स्याटेलाइट तथा केबुल बाहेकका अन्य सञ्चार माध्यम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मल्टिच्यानल मल्टिप्वाइन्ट डिष्ट्रिब्यूशन सिष्टम (एम.एम.डि. एस.), अप्टिकल फाइबर ट्रान्समिसन प्रणाली वा इन्टरनेट प्रोटोकलमा आधारित टेलिभिजन (आइ.पि.टि.भि) प्रणाली समेतलाई जनाउँछ ।”

(ग१) “डाउनलिङ्क” भन्नाले स्याटेलाइट मार्फत प्रसारण गरिएका कार्यक्रमलाई स्थानीय वितरण प्रणाली वा स्याटेलाइट वितरण प्रणालीको माध्यमबाट प्रसारण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम डाउनलिङ्क गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ ।

(ग२) “स्थानीय वितरण प्रणाली” भन्नाले स्याटेलाइट वा भू–उपग्रह प्रसार केन्द्रबाट प्रसारण गरिएका कार्यक्रम केबुल, मल्टिच्यानल मल्टिप्वाइन्ट डिष्ट्रिब्यूशन सिष्टम वा यस्तै अन्य किसिमका वितरण प्रणाली प्रयोग गरी कुनै खास क्षेत्रका उपभोक्ता समक्ष वितरण गर्ने प्रणाली सम्झनु पर्छ ।

(ग३) “स्याटेलाइट वितरण प्रणाली” भन्नाले नेपालभित्र स्थापना गरिएको भू– उपग्रह प्रसार केन्द्रको माध्यमबाट उपभोक्तालाई कार्यक्रम वितरण गर्ने प्रणाली सम्झनु पर्छ र सो शब्दले केयू ब्याण्ड भू–उपग्रहको माध्यमबाट उपभोक्ता समक्ष सोझै कार्यक्रम वितरण गर्ने कार्य (डाइरेक्ट टु होम) समेतलाई जनाउँछ ।”

(घ) “उपभोक्ता” भन्नाले इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र प्राप्त प्रसारण संस्था वा व्यक्तिको संचार सेवा उपभोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, सूचना तथा संचार मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।