५. भू–उपग्रह प्रसार केन्द्रको स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न अनुमतिपत्र लिनु पर्ने

५. भू–उपग्रह प्रसार केन्द्रको स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न अनुमतिपत्र लिनु पर्ने

५. भू–उपग्रह प्रसार केन्द्रको स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न अनुमतिपत्र लिनु पर्ने ः

ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिमका कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाले स्याटेलाइट तथा केबुल टेलिभिजन सम्बन्धी भू–उपग्रह प्रसार केन्द्र स्थापना गरी वा स्याटेलाइट वितरण प्रणालीको माध्यमबाट कुनै कार्यक्रम प्रसार गर्न चाहेमा अनुमतिपत्रको लागि नियम ७ को उपनियम (१) बमोजिमको दस्तुर सहित अनुसूची– ३ बमोजिमको ढाँचामा मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

५क. डाउनलिङ्क गर्न अनुमतिपत्र लिनु पर्नेः

(१) कुनै विदेशी प्रसारण संस्थाले आफ्नो मुलुकबाट प्रसारण भएको कुनै कार्यक्रम डाउनलिङ्क गरी नेपालभित्र प्रसारण गराउन चाहेमा
अनुमतिपत्रको लागि नियम ७ को उपनियम (१) बमोजिमको दस्तुर सहित अनुसूची–३(क) बमोजिमको ढाँचामा मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत विदेशी मुलुकबाट प्रसारण भएको कार्यक्रम डाउनलिङ्क गरी नेपालभित्र प्रसारण गर्ने विदेशी प्रसारण संस्थाले अनुमतिपत्रको लागि यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिइसक्नु पर्नेछ ।

५ख. सिग्नल वितरणको लागि अनुमतिपत्र लिनु पर्नेः (१) नेपालभित्र कार्यक्रम डाउनलिङ्क गरी प्रसारण गर्न अनुमतिपत्र पाएको विदेशी प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण भएका सशुल्क च्यानेलको सिग्नल वितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले अनुमतिपत्रको लागि नियम ७ को उपनियम (१) बमोजिमको दस्तुर सहित अनुसूची–३(ख) बमोजिमको ढाँचामा मन्त्रालय समक्ष
निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत विदेशी प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण भएको सशुल्क च्यानलको सिग्नल नेपालभित्र वितरण गरिरहेका व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले अनुमतिपत्रको लागि यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले नौ महिनाभित्र उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिइसक्नु पर्नेछ ।