११. प्रसारण तथा वितरण शुल्क

११. प्रसारण तथा वितरण शुल्क

(१) कार्यक्रम प्रसारण वा वितरण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कुल आम्दानीको दुई प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रसारण शुल्क वापत आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस उपनियमको प्रयोजनको लागि “कुल आम्दानी” भन्नाले ऋण वा सापटी लिएको रकम बाहेक प्रसारण संस्थालाई प्राप्त हुने जुनसुकै आयलाई जनाउँछ ।

(१क) उपनियक (१) बमोजिमको अवधिभित्र कुनै प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले प्रसारण वा वितरण शुल्क नबुझाएमा सो अवधि पछि प्रत्येक महिनाको लागि दश प्रतिशतले थप दस्तुर लाग्नेछ ।

(१ख) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए ता पनि नियम ५ख. बमोजिम सिग्नल वितरणको अनुमतिपत्र लिएको व्यक्ति वा संस्थाले इजाजतपत्र नवीकरणका लागि आफूले सिग्नल वितरण गरेको प्रत्येक च्यानलको दश हजार रुपैयाँ प्रसारण तथा वितरण शुल्क वापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) वा (१क) बमोजिम प्रसारण शुल्क बुझाउँदा सम्बन्धित प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले सो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न गराई सोको प्रतिवेदन प्रसारण शुल्क साथ पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) ………………

(४) कार्यक्रम प्रसारण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले उपभोक्तासंग लिनुपर्ने शुल्क त्यस्तो संस्था वा व्यक्तिको वास्तविक रूपमा हुन गएको खर्च समेतका आधारमा मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।