१२. प्रसारण समय उपलब्ध गराउन सकिने

१२. प्रसारण समय उपलब्ध गराउन सकिने

१२. प्रसारण समय उपलब्ध गराउन सकिनेः

ऐनको दफा १३ बमोजिमको कुनै कार्यक्रम प्रसारण गर्न चाहने विदेशी प्रसारण सस्था वा संचार माध्यमलाई नियम ९ को अधीनमा रही कार्यक्रम प्रसारण गर्ने समय उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।