१७. इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि दिने

१७. इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि दिने

१७. इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि दिने

इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र हराएको, दैवी प्रकोप परी मासिएको वा पुरानो भई च्यातिएको कारण देखाइ कसैले प्रतिलिपि माग गरेमा
मन्त्रालयले पाँचसय रूपैयाँ दस्तुर लिई त्यस्तो इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि दिन सक्नेछ ।