२२. अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्ने

२२. अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्ने

२२. अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्नेः

मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्नेछ ।