संविधानसभा नियमावली, २०६५

संविधानसभा नियमावली, २०६५

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६५।७।२९

संशोधन

संविधानसभा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६५ २०६५।९।१४
प्रस्तावना ः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ७८ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरीे
संविधानसभाको कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम,
कारबाही र संविधानसभा तथा यसका समितिहरुको अन्य कुरा नियमित गर्न संविधानसभाले यो
नियमावली बनाएको छ ।
परिच्छेद–१