परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः (१) यस नियमावलीको नाम “संविधानसभा नियमावली, २०६५”
रहेकोछ ।
(२) यो नियमावली तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा ः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क) “संविधान” भन्नाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “संविधानसभा” भन्नाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ अनुसार
गठन भएको संविधानसभा सम्झनु पर्छ ।
(ग) “अध्यक्ष” भन्नाले संविधानसभाको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(घ) “उपाध्यक्ष” भन्नाले संविधानसभाको उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “सदस्य” भन्नाले संविधानसभाको सदस्य सम्झनु पर्छ ।
(च) “समिति” भन्नाले संविधानसभाको समिति सम्झनु पर्छ ।
(छ) “सभापति” भन्नाले समितिको सभापति सम्झनु पर्छ ।
(ज) “मन्त्री” भन्नाले नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र
सहायक मन्त्रीलाई सम्झनु पर्छ ।
(झ) “महासचिव” भन्नाले संविधानसभाको महासचिवलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले
महासचिव अनुपस्थित रहेको अवस्थामा महासचिवको काम गर्न अध्यक्षले तोकेको
संविधानसभा सचिवालयको अधिकृत कर्मचारी समेतलाई जनाउँछ ।
(ञ) “सचिव” भन्नाले संविधानसभाको सचिव सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सचिव अनुपस्थित
रहेको अवस्थामा सचिवको काम गर्न यस नियमावली बमोजिम अध्यक्षले तोकेको
संविधानसभा सचिवालयको अधिकृत कर्मचारी समेतलाई जनाउँछ ।
(ट) “पदाधिकारी” भन्नाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने
राजनैतिक दलका नेता, उपनेता एवं संविधानसभाको महासचिव र सचिवलाई
सम्झनु पर्छ ।
(ठ) “सभा” वा “बैठक” भन्नाले संविधानसभाको सभा वा बैठक सम्झनु पर्छ ।
(ड) “प्रस्ताव” भन्नाले संविधानसभाको विचारार्थ पेश गरिएको कुनै प्रस्ताव सम्झनु पर्छ ।
(ढ) “प्रस्तावक” भन्नाले संविधासभामा प्रस्ताव वा विधयेक प्रस्तुत गर्ने सदस्य सम्झनु पर्छ ।
(ण) “विषेशज्ञ” भन्नाले नियम १६५ को उपनियम (४) बमोजिम संविधानसभाको
सहयोगको लागि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयानुसार सचिवालयले
प्रचलित कानून बमोजिम विशेषज्ञ सेवा प्राप्त गर्ने सल्लाहकार र विशेषज्ञ सम्झनु
पर्छ र सो शब्दले समितिहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको जिम्मेवारी पूरा गर्ने
सम्बन्धमा राय सुझाव लिन समितिको बैठकमा विशेषज्ञको रुपमा आमन्त्रण गरिएको
व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ ।
(त) “सभाकक्ष” भन्नाले संविधानसभाको बैठक कक्ष सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बैठक
कक्षसँग जोडिएको दर्शकदीर्घा तथा बरण्डा समेतलाई जनाउँछ ।
(थ) “टेबुल” भन्नाले सभाको टेबुल सम्झनु पर्छ ।
(द) “सूचनापत्र” भन्नाले देहायका विषयहरू समावेश भएको संविधानसभाको सूचनापत्र
सम्झनु पर्छ ः–
(१) बैठकको कारबाही सम्बन्धी सूचना,
(२) बैठकको कारबाहीको संक्षिप्त विवरण,
(३) समिति सम्बन्धी सूचना,
(४) अध्यक्षले आवश्यक ठह¥याएका अन्य विषयहरू ।
(ध) “हाता” भन्नाले सविधानसभाको बैठक कक्ष, उपकक्ष, दीर्घा सहित भवनको
कम्पाउण्ड लगायत सम्पूर्ण भाग सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षद्वारा समय–
समयमा हाता भनी तोकिएको ठाउँसमेतलाई जनाउँछ