अनुसूची–४ (नियम ६ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–४ (नियम ६ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–४

(क) फाराम नं (क)
(नियम ६ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित)
डाउनलिङ्क गर्ने अनुमतिपत्र

अनुमतिपत्र नं ः–

१. अनुमतिपत्र पाउने व्यक्ति वा संस्थाको नाम ः–

२. ठेगाना ः–

(क) स्थायी ः–                             (ख) अस्थायी ः–
जिल्ला ः–                                  जिल्ला ः
नगरपालिका÷                             गा.वि.स ः–                    नगरपालिका÷गा.वि.स.ः–
वडा नं ः–                                    वडा नं ः–
गाउँ÷टोल ः–                           गाउँ÷टोल ः–
घर नंः–                                         घर नंः–
फोन नं ः–                                 फोन नं ः–
फ्याक्स नंं ः–                             फ्याक्स नंं ः–
इमेल ः–                                              इमेल ः–

३. अनुमतिपत्र पाउने व्यक्ति भए नागरिकता नम्वर र संस्था भए संस्था दर्ता नम्वरः–

४. कार्यक्रम प्रसारण तथा वितरणको माध्यमः–
(क) स्याटेलाइटसँग अपलिङ्क गर्ने (डाईरेक्ट टु होम)ः–
(ख) केबुल ः–
(ग) अन्य तरिकाबाटः–

५. डाउनलिङ्क गर्ने च्यानेलको विवरण ः–
(क) लिङ्क गरिने स्याटेलाइट÷फ्रुटप्रिन्ट र च्यानल प्रसारण गर्ने देशः–
(ख) डाउनलिङ्क गरी प्रसारण वितरण गर्ने सतह माध्यम ः–
(ग) प्रसारण वितरण गर्ने च्यानल सङ्ख्या÷विवरण ः–

६. प्रयोग गरिने डाउनलिङ्क फ्रिक्वेन्सी र एन्टेना सम्बन्धी विवरण ः–
७. डाउनलिङ्क गर्ने प्रणाली ः–
८. डाउनलिङ्क गरिने ठाउँ ः–
९. डाउनलिङ्क च्यानेल वितरण गर्ने क्षेत्र ः–
१०. डाउनलिङ्क गरिने मिति ः–
११. च्यानेलमा प्रयोग हुने भाषा ः–
१२. प्रसारणको समय र समयावधि ः–
१३. प्रसारण गरिने कार्यक्रम ः–
१४. अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधि ः–
१५. अन्य शर्तहरू ः–
(क)
(ख)
(ग)
कार्यालयको छाप अनुमतिपत्र दिने अधिकारीको,–
सही ः–
नाम ः –
दर्जा ः–
मिति ः–                                                  कार्यालय ः–

फाराम नं.(ख)

Down-linking License
License No.
1. Licensee person or company’s name:
2. Address:
(a) Permanent (b) Temporary
District: District:
Municipality/VDC Municipality/VDC:
Ward No: Ward No:
Area/location:                                           Area/location:
House No:                                                    House No:
Phone No:                                                   Phone No:
Fax No:                                                         Fax No:
Email:                                                           Email:

3. Citizenship Number in the case of licensee being an individual; and Company Registration Number in the case of a company:

4. Medium of broadcast and distribution of program:
(a) Direct-to-home with satellite up-linking:
(b) Ground cable:
(c) Other modes:

5. Description of down-linking channels:


(b) Medium of ground distribution or down-linking the channel:
(c) Number/description of channels to be distributed:

6. Description of down-linking frequency and antenna:
7. Down-linking system:
8. Down-linking place:
9. Down-linked channel distribution area:
10. Down-linking date:
11. Language used in the channel:
12. Broadcasting time and duration:
13. Program to be transmitted:
14.
Validity Period of the Licence:
15. Other terms and conditions:
Seal License Issuing Authority’s:
Signature:
Name:
Designation:
Office:
Date: