परिच्छेद–२ बैठकको सूचना ,सदस्यहरूको उपस्थिति र बस्ने क्रम

परिच्छेद–२ बैठकको सूचना ,सदस्यहरूको उपस्थिति र बस्ने क्रम

३. बैठकको सूचनाः (१) अध्यक्षले निर्धारण गरेको मिति, समय र स्थानमा संविधानसभाको बैठक
बोलाइनेछ । सोको जानकारी अध्यक्षद्वारा प्रत्येक बैठकको अन्तमा सदस्यहरुलाई दिइनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम अर्को बैठक बस्ने मिति पूर्वनिर्धारण नगरी बैठक स्थगित
भएको अवस्थामा बैठक बोलाउदा सोको सूचना कम्तीमा तीन दिन अगावै महासचिव वा
सचिवले सदस्यहरुलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) संविधानको धारा ६९ को उपधारा (२) बमोजिम संविधानसभाको बैठक बोलाईएमा
महासचिव वा सचिवले त्यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी सोको अन्य सार्वजनिक
सञ्चारको माध्यमबाट समेत प्रचार प्रसार गर्नु पर्नेछ ।

४. सदस्यहरुको उपस्थिति ःबैठकमा आसन ग्रहण गर्नु अघि प्रत्येक सदस्यले बैठक कक्ष बाहिर
राखिएको पुस्तिकामा उपस्थिति जनाउनु पर्नेछ ।

५. बस्ने क्रम ः (१) प्रत्येक सदस्यले अध्यक्षद्वारा निर्धारित क्रम र स्थानमा आ–आफ्नो आसन ग्रहण
गर्नु पर्नेछ ।
(२) अपाङ्ग सदस्यको हकमा अध्यक्षले निश्चित स्थान र क्रम तोकी निजको साथमा
एकजना सहयोगीलाई बस्ने अनुमति दिन सक्नेछ ।
(३) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अध्यक्षले संविधानसभाका
सदस्य नरहेका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यहरुलाई निर्धारित क्रम र
स्थानमा बस्ने अनुमति दिन सक्नेछ ।