परिच्छेद–३ संविधानसभाका बैठकको सञ्चालन र स्थगन

परिच्छेद–३ संविधानसभाका बैठकको सञ्चालन र स्थगन

६. बैठकको सञ्चालन र स्थगन ः (१) यस नियमावलीको अधीनमा रही अध्यक्षले संविधानसभाको
कार्यबोझलाई ध्यानमा राखी तोकेका दिनहरूमा संविधानसभाको बैठक बस्नेछ ।
(२) अध्यक्षले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक संविधानसभाको बैठक बिहान एघार बजे शुरू
भई अपरान्ह पाँच बजे स्थगित हुनेछ ।
(३) कुनै कारणवश बैठक बस्न तोकिएको दिन, समय वा कार्यक्रममा परिवर्तन भएमा
त्यसको कारण सहितको सूचना संविधानसभाको सूचनापाटीमा टाँसिनेछ । त्यसरी सूचना
टाँसिएपछि सबै सदस्यहरूले सूचना पाएको मानिनेछ ।
(४) अध्यक्षले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गर्नेछ ।
(५) संविधानसभाको बैठक सञ्चालनमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका
पदाधिकारीहरुले सहयोग गर्नेछन् ।