अनुसुची ८ (नियम १६ को उपनियम (२) संग सम्बन्धित)

अनुसुची ८ (नियम १६ को उपनियम (२) संग सम्बन्धित)

अनुसुची ८

(नियम १६ को उपनियम (२) संग सम्बन्धित)

इजाजतपत्र/अनुमतिपत्रमा नवीकरणको लागि दिइने निवेदन

श्री सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय,

श्रव्यदृश्य तथा प्रसारण शाखा,

सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

मैले/हामीेले मिति …………… मा प्राप्त गरेको इजाजतपत्र/अनुमतिपत्रको अवधि मिति ………………. मा समाप्त हुने भएकोले सो इजाजतपत्र/अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नको लागि नियमानुसार लाग्ने दस्तुर र इजाजतपत्र÷अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि समेत संलग्न गरी यो निवेदन गरेको छु /छौं ।

निवेदकको

सही ः–

नाम ः–

ठेगाना ः–

मिति ः–

संलग्नः

१. …………… आ.व. को प्रसारण तथा वितरण शुल्क रु. ……………… रसिद नं. ……………………बाट मिति ………………. आ.प्र. शाखामा बुझाएको सक्कल रसिद ।

२. ………….. आ.व. को नविकरण दस्तुर रु……………. रसिद नं. ………………………. बाट मिति ……………………………… मा आ.प्र. शाखामा बुझाएको सक्कल रसिद

३. इजाजतपत्र÷अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि

प्रसारण संस्थाको नामः

इजाजतपत्र÷अनुमतिपत्र नं.

सम्पर्क टेलिफोन नं

इमेल ः

नोटः नवीकरणको निर्णय भएपछि सक्कल प्रति पेश गर्नु पर्नेछ ।