नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०५०।५।१

संशोधन

१. विद्युत (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६१ २०६४।५।३

२. विद्युत (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०६५ २०६५।७।४

३. विद्युत (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६६ २०६६।३।२३

४.विद्युत (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७३ २०७३।६।१०

 

विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ४० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।